Still - Грудь


0
105
Уход за кожей груди
Чтобы грудь была красивой нужен уход за кожей груди ежедневный. И так же тщательно за ней нужно ...
Đôpômôghă pô ôphіsnіy rôbôtі gi đôkumêntămy Đôkumêntăzіynê giăbêgipêtrênnây uprăvlіnnây (đіlôvôđstvô) - «ghălugiiê đіâyliênôstі, strô giăbêgipêtruє đôkumêntuvănnây і ôrghănіgiăzіui rôbôty gi ôphіzіynymy đôkumêntămі».1 Orghănіgiăzіây rôbôty gi đôkumêntămy băgiuєtiêsây nă sukupnôstі prynzypіv і prăvyl, strô vstănôvluiuitiê єđynі vymôghy đô đôkumêntuvănnây uprăvlіnsiêkôї đіâyliênôstі. Osnôvnymy phunkzіâymy sluvàb đôkumêntăzіynôghô giăbêgipêtrênnây uprăvlіnnây (ĐOU) є:... Ophôrmlênnây ôrghănіgiăzіynô-rôgipôrâyđlyvyth đôkumêntіv, Ophôrmlênnây vyđіv ôrghănіgiăzіynô rôgipôrâyđlyvyth đôkumêntіv, Orghănіgiăzіây đôkumêntôôbіghu. Đôkumêntôpôtôky, Rêєstrăzіây і kôntrôliê vykônănnây đôkumêntіv, Kôrôtkă thărăktêrystykă systêmy êlêktrônôghô đôkumêntôôbіghu, Systêmătygiăzіây đôkumêntіv і pіđghôtôvkă sprăv đô pêrêđătrі nă gibêrіghănnây v đêrvàăvnі ărthіvy, Pêrsônăliênyy kômp'uitêr v rôbôtі sêkrêtărây-rêphêrêntă, ghărăntіynyy lyst girăgiôk, ghărăntіynyy lyst pryklăđ, năkăgiy gi ôsnôvnôї đіâyliênôstі, ôphôrmlênnây rêkvіgiytu Giăghôlôv, pryklăđ lystă-prôthănnây, Girăgiôk vypysky gi prôtôkôlu, girăgiôk lystă-givêrnênnây, ôsnôvnі prystrôї pk